Historia Roztocza

W okresie średniowiecza na terenie Roztocza zamieszkiwali Lędzianie. Ówcześnie Roztocze zlokalizowane było na pograniczu Małopolski oraz Rusi. Wchodziło w skład obszaru Grodów Czerwieńskich (nazwa ziem stanowiących w X i XI wieku przedmiot rywalizacji polsko-ruskiej).

W kolejnych latach, w wyniku prowadzonych walk, spora jego część znalazła się na terytorium Rusi. Stało się to około XI wieku. Mieszkańcy zostali wysiedleni przez Jarosława Mądrego, a część z nich zintegrowała się z nowymi Panami tych ziem.

Roztocze było w tamtym okresie słabo zaludnione. Głównie z powodu gęstych lasów oraz peryferyjnego położenia. Stopniowy napływ osadników, głównie z regionów Małopolski, Lubelszczyzny i Mazowsza, nastąpił po przyłączeniu Rusi Czerwonej przez Kazimierza Wielkiego.

W okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów Roztocze znajdowało się w granicach województw: lubelskiego, bełskiego i ruskiego. Podobnie jak dziś, zamieszkiwane było wtedy przez Polaków (w części zachodniej) oraz Ukraińców (na wschodzie). Co ciekawe, w większych miejscowościach liczni byli Żydzi a nawet Niemcy, Włosi i Ormianie.

Ciągłe najazdy tatarskie hamowały jednak skutecznie rozwój regionu przez długie lata.

Kiedy przyszły czasy rozbiorów roztoczańska kraina znalazła się w granicach Austrii (Królestwo Galicji i Lodomerii). A w 1809 r. północną jego część włączono do Księstwa Warszawskiego, a następnie Królestwa Polskiego w ramach Cesarstwa Rosyjskiego. Roztocze stało się idealną bazą oddziałów partyzanckich podczas powstania styczniowego.

Kiedy Polska odzyskała niepodległość w 1918 r., Roztocze znalazło się na terenie województw lubelskiego oraz lwowskiego.

Największe bitwy miały tu miejsce jednak podczas II Wojny Światowej. W kampanii wrześniowej wojska niemieckie rozbijały tutaj zmierzające w stronę Lwowa oddziały. Największa z rozegranych bitew miała miejsce pod Tomaszowem Lubelskim. Przez Roztocze przebiegała później tzw. Linia Mołotowa.

Wtedy też po raz kolejny lasy roztoczańskie dały schronienie oddziałom partyzanckim, które zacięcie utrudniały Niemcom wszelkie działania.

Podczas okupacji, w Bełżcu, Niemcy utworzyli obóz zagłady, w którym zginęły w męczarniach tysiące ludzi różnych narodowości, głównie Żydów.

Ostatecznie Roztocze podzielono między Polskę a ZSRR. W latach 1944-1947 usunięto z polskiej części ludność ukraińską (przesiedlenia do ZSRR, później Akcja Wisła), a polską z ukraińskiej (Wysiedlenie Polaków ze Lwowa).

Dzisiaj Roztocze to spokojna kraina. Dzięki dużym inwestycjom w turystykę i rekreację, zaczyna nabierać coraz większego znaczenia na turystycznej mapie Polski.